Oversigt

Regler, politikker og handleplaner _

Regler, politikker og handleplaner

Antimobbe-politik
Varde Gymnasium arbejder for at skabe et fællesskab på skolen uden mobning.
Læs mere om skolens antimobbepolitik.

APV - Handleplan
Som led i APV'en (arbejdspladsvurdering) er der udarbejdet en fremadrettet handleplan.
Se handleplanen fra 2020

Campus - Samværsregler
På Campus Varde gælder de almindelige samværsregler for alle elever, studerende og medarbejdere.
Se en uddybning af reglerne her

Elevers betaling for ekskursioner
For deltagelse i visse ekskursioner og studierejser kan opkræves deltagerbetalinger. Pt. er beløbsgrænsen på kr. 3500,- for studierejser til udlandet for rejsen og indlogeringen.

Fastholdelsespolitik
Varde Gymnasiums fastholdelsespolitik har det overordnede udgangspunkt:
At de studerendes muligheder for at gennemføre uddannelsen med et pænt resultat forbedres jo mere de deltager i undervisningsaktiviteterne.

At de studerende er bevidste om, at der er en direkte sammenhæng mellem deres tilstedeværelse og deltagelse i undervisningen og de opnåede resultater.
Læs mere om politiken her

Fremme af det rummelige arbejdsmarked
Varde Gymnasium ønsker at fremme en aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik ved at søge at ansætte/fastholde personer med varig nedsættelse af arbejdsevnen eller personer af anden etnisk herkomst.
Læs handleplanen for at fremme det rummelige arbejdsmarked

Fordelingskriterier
Hvis du søger optagelse på Varde Gymnasium, vil vi i størst muligt omfang sørge for at du bliver optaget. Der kan dog være situationer hvor forhold som transporttid vil betyde at du bliver optaget på din 2. prioritet.
Læs mere omf fordelingskriterierne her

Lektiearbejde
Udgangspunktet for elevernes arbejde med lektier og skriftlige opgaver på VG er, at der i størst muligt omfang tages hensyn til elevernes læring og trivsel.
Du kan læse reglerne om lektier og afleveringer her

Kvalitetsudvikling
Varde Gymnasiums kvalitetssystem. Her kan du læse mere om vores kvalitetssystem, evaluering og opfølgning.
Kvalitetudviklingssystemet kan ses her

Optagelsesprøver
Hvis du søger én af vores uddannelser og ikke umiddelbart opfylder adgangskravene skal du til en optagelsesprøve og samtale.
Du kan læse mere om optagelsesprøven her

Personalepolitik
Varde Gymnasiums personalepoltik bygger på gensidig respekt, tolerance og god tone for at sikre trivsel og udvikling.
Se den fulde ordlyd af personalepolitiken her

Privatlivspolitik
Varde Gymnasium indsamler og opbevarer data om sine ansatte i skolens privatlivspoltitik.
Læs mere om reglerne for dataindsamling

Rusmiddelpolitik
Det er generelt ikke tilladt at indtage rusmidler på Varde Gymnasium. Kun i forbindelse med fester er alkohol tilladt.
Se rusmiddelpolitik og handleplan

Rygepolitik
Ingen former for rygning er tilladt i skoletiden på Varde Gymnasium. Forbuddet gælder også e-cigaretter og snus. Samme regler gælder på det øvrige Campus.

Samarbejdsaftale
Samarbejdet mellem Varde Gymnasiums ledelse og medarbejdere sker bl.a. i samarbejdsudvalget.
Principperne for arbejdet i samarbejdsudvalget kan læses her

Stresspolitik
Varde Gymnasium ønsker at fremstå som en sund og attraktiv arbejdsplads, der forebygger og reducerer sygdomsfremkaldende arbejdsbetinget stress. Således bestræber vi os på hurtigt at aflæse og reagere på stresssymptomer eller dårligt psykisk arbejdsmiljø.
Læs mere om skolens stresspolitik her

Studieture
På studieture gælder skolens studie- og ordensregler også, dog i en udvidet udgave, da der er tale om forlagt undervisning i andre fysiske rammer.

Studie- og ordensregler
Reglerne skal medvirke til at skabe et godt undervisningsmiljø og en levende ungdomskultur på skolen, idet de pointerer betydningen af et forpligtende fællesskab, hvor hver elev udviser en høj grad af ansvarlighed. Samtidig skal reglerne bidrage til at sikre respekten for den enkelte og give mulighed for individuel hensyntagen, når særlige forhold taler derfor.
Læs de fulde regelsæt her

Trafikpolitik
På Varde Gymnasium og Campus Varde mødes mange både hårde og bløde trafikanter i stort tal hver dag. Det er skolens mål, at dette sker så sikkert som muligt.
Læs trafikpolitiken for Campus her

Trivselsmåling
Fordi du er elev på en gymnasial uddannelse i Danmark skal du én gang årligt svare på et spørgeskema fra Børne- og Undervisningsministeriet om din trivsel på dit uddannelsessted. Du kan her læse mere om hvordan trivselsmålingen foregår
Se resultaterne af undersøgelsen

Uddannelsesparathedsvurdering
Hvis du bliver erklæret "ikke uddannelsesparat" i folkeskolen, kan du få en ekstra vurdering på Varde Gymnasium.
Læs mere om proceduren her

Ulykker og kriser – handleplan
I forbindelse med ulykker, dødsfald og andre personlige kriser har Varde Gymnasium udarbejdet en handleplan til at håndtere situationen.
Læs handleplanen her

Undervisningsmiljøvurdering og handleplan
Eleverne foretager hvert anden eller tredje år en overordnet evaluering af Varde Gymnasium. Skolen udarbejder herefter i samarbejde med elevrådet en handleplan med henblik på at forbedre skolen.
Læs seneste handleplan fra 2020.

Vedtægter
Bestyrelsens sammensætning, opgaver, ansvar og arbejde.
Vedtægterne læses her

Virksomhedsgrundlag
Virksomhedsgrundlaget beskriver den overordnede målsætning, visioner, strategier og værdier, som danner udgangspunkt for de konkrete indsatsområder på skolen. Virksomhedsgrundlaget giver en fælles referenceramme for arbejdet med hele tiden at videreudvikle Varde Gymnasium. Virksomhedsgrundlaget udgør et fælles fundament, ligesom det bidrager til fælles standard og fælles kvalitet. Virksomhedsgrundlaget bidrager til at skabe helhed i analyser og dokumentation af indsatser og resultater.
Virksomhedsgrundlaget kan læses her

Whistleblowerordning for skolens ansatte
Link til Varde Gymnasiums Whistleblowerpolitik samt den portal, hvorfra der kan ske anmeldelse, kan tilgås via Lectio under login.