Oversigt

Regler, politiker og handleplaner _

Regler, politikker og handleplaner

Antimobbe-politik

Varde Gymnasium arbejder for at skabe et fællesskab på skolen uden mobning.

Læs mere om skolens antimobbepolitik.


APV - Handleplan

Som led i APV'en (arbejdspladsvurdering) er der udarbejdet en fremadrettet handleplan.

Se handleplanen fra 2020


Campus - Samværsregler

På Campus Varde gælder de almindelige samværsregler for alle elever, studerende og medarbejdere.

Se en uddybning af reglerne her


Elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler og betaling for ekskursioner

Elever og kursister på Varde Gymnasium betaler ikke for undervisningsmidler eller for deltagelse i ekskursioner med mødepligt. For deltagelse i visse ekskursioner og studierejser uden mødepligt opkræves deltagerbetalinger. Pt. er der en beløbsgrænse på kr. 3500,- for studierejser i 2g til udlandet for rejsen og indlogeringen. Da disse ture er frivillige, tilbydes alternativ undervisning.


Fastholdelsespolitik

Varde Gymnasiums fastholdelsespolitik har det overordnede udgangspunkt:

At de studerendes muligheder for at gennemføre uddannelsen med et pænt resultat forbedres jo mere de deltager i undervisningsaktiviteterne.


At de studerende er bevidste om, at der er en direkte sammenhæng mellem deres tilstedeværelse og deltagelse i undervisningen og de opnåede resultater.

Læs mere om politiken her


Fremme af det rummelige arbejdsmarked

Varde Gymnasium ønsker at fremme en aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik ved at søge at ansætte/fastholde personer med varig nedsættelse af arbejdsevnen eller personer af anden etnisk herkomst.

Læs handleplanen for at fremme det rummelige arbejdsmarked


Fordelingskriterier

Hvis du søger optagelse på Varde Gymnasium, vil vi i størst muligt omfang sørge for at du bliver optaget. Der kan dog være situationer hvor forhold som transporttid vil betyde at du bliver optaget på din 2. prioritet.

Læs mere omf fordelingskriterierne her


Individuel kompetencevurdering

Hvis man ikke opfylder de formelle betingelser for optagelse på uddannelserne, kan man dog alligevel få mulighed for at blive optaget. Det sker efter en individuel kompetencevurdering af to eller flere faglærere og eventuelt en studievejleder med udgangspunkt i målene for de givne fag og uddannelserne generelt.

For yderligere information se bekendtgørelsen om individuel kompetencevurdering


Idræt og fravær

Der kan være særlige situationer, hvor du godt kan gå i skole, men ikke deltage fysisk i idræt.

Du kan læse mere om reglerne her


Lektiearbejde

Udgangspunktet for elevernes arbejde med lektier og skriftlige opgaver på VG er, at der i størst muligt omfang tages hensyn til elevernes læring og trivsel.

Du kan læse reglerne om lektier og afleveringer her


Kvalitetsudvikling

Sikringen og udviklingen af kvalitet på Varde Gymnasium sker i høj grad gennem evalueringer.

Kvalitetudviklingssystemet kan ses her


Personalepolitik

Varde Gymnasiums personalepoltik bygger på gensidig respekt, tolerance og god tone for at sikre trivsel og udvikling.

Se den fulde ordlyd af personalepolitiken her


Privatlivspolitik

Varde Gymnasium indsamler og opbevarer data om sine ansatte i skolens privatlivspoltitik.

Læs mere om reglerne for dataindsamling


Rusmiddelpolitik

Det er generelt ikke tilladt at indtage rusmidler på Varde Gymnasium. Kun i forbindelse med fester er alkohol tilladt.

Se rusmiddelpolitik og handleplan


Rygepolitik

Ingen former for rygning er tilladt i skoletiden på Varde Gymnasium. Forbuddet gælder også e-cigaretter og snus. Samme regler gælder på det øvrige Campus.


Samarbejdsaftale

Samarbejdet mellem Varde Gymnasiums ledelse og medarbejdere sker bl.a. i samarbejdsudvalget.

Principperne for arbejdet i samarbejdsudvalget kan læses her

Stresspolitik

Varde Gymnasium ønsker at fremstå som en sund og attraktiv arbejdsplads, der forebygger og reducerer sygdomsfremkaldende arbejdsbetinget stress. Således bestræber vi os på hurtigt at aflæse og reagere på stresssymptomer eller dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere om skolens stresspolitik her


Studie- og ordensregler

Reglerne skal medvirke til at skabe et godt undervisningsmiljø og en levende ungdomskultur på skolen, idet de pointerer betydningen af et forpligtende fællesskab, hvor hver elev udviser en høj grad af ansvarlighed. Samtidig skal reglerne bidrage til at sikre respekten for den enkelte og give mulighed for individuel hensyntagen, når særlige forhold taler derfor.

Læs de fulde regelsæt her


Trafikpolitik

På Varde Gymnasium og Campus Varde mødes mange både hårde og bløde trafikanter i stort tal hver dag. Det er skolens mål, at dette sker så sikkert som muligt.

Læs trafikpolitiken for Campus her


Trivselmåling

Fordi du er elev på en gymnasial uddannelse i Danmark skal du én gang årligt svare på et spørgeskema fra Børne- og Undervisningsministeriet om din trivsel på dit uddannelsessted.

Se resultaterne af undersøgelsen


Uddannelsesparathedsvurdering

Hvis du bliver erklæret "ikke uddannelsesparat" i folkeskolen, kan du få en ekstra vurdering på Varde Gymnasium.

Læs mere om proceduren her


Ulykker og kriser – handleplan

I forbindelse med ulykker, dødsfald og andre personlige kriser har Varde Gymnasium udarbejdet en handleplan til at håndtere situationen.

Læs handleplanen her


Undervisningsmiljøvurdering og handleplan

Eleverne foretager hvert anden eller tredje år en overordnet evaluering af Varde Gymnasium. Skolen udarbejder herefter i samarbejde med elevrådet en handleplan med henblik på at forbedre skolen.

Læs seneste handleplan fra 2020.


Vedtægter

Bestyrelsens sammensætning, opgaver, ansvar og arbejde.

Vedtægterne læses her


Virksomhedsgrundlag

Virksomhedsgrundlaget beskriver den overordnede målsætning, visioner, strategier og værdier, som danner udgangspunkt for de konkrete indsatsområder på skolen. Virksomhedsgrundlaget giver en fælles referenceramme for arbejdet med hele tiden at videreudvikle Varde Gymnasium. Virksomhedsgrundlaget udgør et fælles fundament, ligesom det bidrager til fælles standard og fælles kvalitet. Virksomhedsgrundlaget bidrager til at skabe helhed i analyser og dokumentation af indsatser og resultater.

Virksomhedsgrundlaget kan læses her