Studie- og ordensregler for Varde Gymnasium_

Studie- og ordensregler for Varde Gymnasium

Formål
Skolens studie- og ordensregler baserer sig på ’Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser’ (Bek. nr. 1077 af 13.9.17) og ’Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser’ (Bek. nr. 1212 af 11.10.2018). Reglerne viderefører skolens nuværende praksis for studieadfærd og samvær.

Reglerne skal medvirke til at skabe et godt undervisningsmiljø og en levende ungdomskultur på skolen, idet de pointerer betydningen af et forpligtende fællesskab, hvor hver elev udviser en høj grad af ansvarlighed. Samtidig skal reglerne bidrage til at sikre respekten for den enkelte og give mulighed for individuel hensyntagen, når særlige forhold taler derfor.

Regler for samvær på skolen
På Varde Gymnasium gælder de almindelige regler for samvær og ordentlig optræden. Da de overordnede normer forudsættes alment bekendt, finder skolen det ikke nødvendigt at have en lang oplistning af uacceptabel adfærd, men det kan være fornuftigt at være opmærksom på følgende:

 • At have en hensynsfuld optræden over for kammerater og gøre andre
 • At udvise vilje til at lade kammerater og andre komme til orde og sig gældende
 • At respektere andres arbejdssituation
 • At møde til tiden
 • At undlade enhver brug af mobiltelefon til private formål i undervisningstiden
 • At overholde skolens forbud mod indtagelse af alkohol og rusmidler. (Ved caféer, fester og særlige arrangementer kan der efter aftale med rektor gives dispensation til indtagelse af øl og vin)
 • At overholde skolens rygepolitik, som sikrer, at skolens matrikel er røgfri
 • At undlade at indtage mad- og drikkevarer (undtagen vand) i undervisningslokalerne
 • At stole op efter hver time og sikre, at der ikke ligger affald m.v. på borde og gulv
 • At behandle skolens udstyr og inventar ordentligt
 • At undlade afskrift fra nettet, kammerater m.v. i forbindelse med udarbejdelse af skriftlige opgaver. Afskrift er at betegne som snyd og vil blive behandlet derefter

Sanktioner
Ved tilsidesættelse af de ovennævnte samværsregler vil der blive gjort brug af en af følgende sanktioner alt efter forseelsens art:

 • Samtale med rektor og mundtlig advarsel
 • Skriftlig advarsel
 • Udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage; herunder hjemsendelse fra ekskursion eller studierejse. Udelukkelsen registreres som fravær
 • Udelukkelse fra bestemte arrangementer eller aktiviteter på skolen - Bortvisning fra skolen

Varde Gymnasiums fastholdelsesstrategi har det overordnede udgangspunkt

 • At de studerendes muligheder for at gennemføre uddannelsen med et pænt resultat forbedres jo mere de deltager i undervisningsaktiviteterne
 • At de studerende er bevidste om, at der er en direkte sammenhæng mellem deres tilstedeværelse og deltagelse i undervisningen og de opnåede resultater

Målet med indsatsen mod fravær og frafald er at skabe en skolekultur, hvor læring er i centrum, og hvor de studerende deltager aktivt i læringsaktiviteterne.

Fastholdelsespolitikken har to dimensioner:

 • En række støttefunktioner og tilbud, som har til formål at hjælpe den enkelte til at opfylde de på uddannelsen stillede krav
 • En sanktionspolitik med klare konsekvenser, når den studerende ikke deltager i undervisningen på den krævede måde

Der er en tæt sammenhæng mellem de to dimensioner. Klare og konsekvente sanktioner i forhold til studerende, der ikke lever op til kravene, er en forudsætning for, at de studerende tager imod tilbuddene om hjælp og støtte. Sanktioner uden forudgående hjælp og støtte vil kunne medføre, at nogle gymnasieegnede falder fra.

Særlige tiltag vil være:

 • Massiv studievejlederindsats i det daglige
 • Tæt kontakt mellem studievejlederne og ledelsen (rektor) i forbindelse med fravær og fraværsregistrering
 • Tæt samarbejde mellem studievejlederne og udefrakommende ekspertise i forbindelse med særlige problemer af psykisk eller social karakter
 • Særlig indmeldeordning fra teamlærerne til rektor i forbindelse med manglende aflevering af skriftlige arbejder
 • Lektiecaféer
 • Mentorordning
 • Særlig task force i rektorregi for enkeltstuderende med ekstraordinært store problemer - Anti-mobbe-aktiviteter
 • Omlagt skriftligt arbejde med mødepligt
 • Løbende undervisningsevaluering og evaluering af den enkelte studerendes indsats

Elevernes aktive deltagelse i undervisningen
Eleverne skal deltage aktivt og ansvarligt i undervisningen.

Der er mødepligt til undervisningen. Fravær registreres som forsømmelse. Ved mere end 10% forsømmelse samlet for undervisningen eller 15% forsømmelse i de enkelte fag vil skolen normalt iværksætte sanktioner. Rektor og studievejleder har dog mulighed for at tage særlige hensyn ud fra individuelle skøn. Skolen kan, hvis særlige hensyn kan komme på tale, kræve en lægeerklæring, hvor det er eleven, der afholder den dermed forbundne udgift.

Ved for højt fravær indkaldes eleven til samtale med rektor og får en skriftlig advarsel med besked om at reducere fraværet.

Hvis fraværet fortsætter med at være for højt, indkaldes eleven på ny til samtale og kan nu blive indstillet til:

 • At aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin (stx, studentereksamen) - At udskyde retten til at aflægge prøve i et eller flere afsluttende fag til afslutningen af det følgende skoleår, idet rektor giver lov til, at den pågældende kan deltage i undervisningen på ny
 • At få SU (Statens Uddannelsesstøtte) frataget i en periode, idet skolen ikke finder, at eleven lever op til kravet om at være studieaktiv
 • Fortsætter fraværet med at være uacceptabelt, kan eleven bortvises fra skolen

Elevernes fravær opgøres periodevist (normalt 3 uger) og lægges på skolens intranet. Eleverne har pligt til løbende at holde sig orienteret om fraværets omfang.

Rettidig aflevering af skriftlige arbejder
Der er pligt til at aflevere skriftlige arbejder rettidigt, ligesom man skal opfylde de med opgaverne forbundne krav (kvalitet og kvantitet). Overtrædelse opfattes som forsømmelse.

Ved manglende aflevering af flere skriftlige arbejder følger skolen de samme regler for sanktioner som ved manglende tilstedeværelse.

Deltagelse i terminsprøver, årsprøver o.lign.

Deltagelse i terminsprøver, årsprøver o.lign. er obligatorisk. Udebliver en elev, vil det blive betragtet som forsømmelighed.

SU (Statens Uddannelsesstøtte)
For at få SU er det en betingelse, at eleven er studieaktiv. Derfor vil en tilsidesættelse af skolens studie- og ordensregler kunne bringe en elevs SU i fare. Således kan skolen vælge at fratage SU i en periode. Retten til SU bortfalder helt, hvis skolen skønner, at eleven ikke vil kunne indhente det forsømte.

Vedr. klage
Eleven kan i forbindelse med sanktioner, der er givet som følge af manglende overholdelse af studie- og ordensreglerne, klage til undervisningsministeriet over skolen afgørelse. Rektor informerer om, hvilke procedurer og frister der gælder.