Studie- og ordensregler for Varde Gymnasium_

Studie og ordensregler på Varde Gymnasium

Studie- og ordensreglerne på Varde Gymnasium er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 1338 af 09/12/2019.)

Elevernes pligt aktiv deltagelse i undervisningen omfatter

Uddannelsens formål er at forberede eleverne til videregående uddannelse herunder at de tilegner sig almendannelse, faglig indsigt, viden og studiekompetence. Uddannelsen og institutionskulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.

Undervisningen og hele institutionens dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og styrke elevernes kendskab og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder herunder ligestilling mellem kønnene.

For at sikre disse mål er der på Varde Gymnasium krav om aktiv deltagelse i undervisningen

Gymnasiets lærere registrerer tilstedeværelse ved alle undervisningsaktiviteter. Der er ikke noget, der hedder lovligt fravær. Undtaget herfra er deltagelse i elevrådsmøder og møder i faste råd.

Såfremt eleven med institutionens godkendelse deltager i omlagt undervisning eller andre skoleaktiviteter eksempelvis: (ekskursion, idrætsturnering, studietur, særlige talentforløb i skoleregi, prøveaflæggelse) kan fraværet fjernes efter henvendelse til gymnasiets ledelse.

Eleverne skal derfor så vidt muligt planlægge læge- og tandlægebesøg, køretimer o.l. uden for undervisningstiden.

Eleverne er forpligtede på at registrere fraværsårsagen i lectio, således at gymnasiet kan danne sig et overblik over et eventuelt fraværs omfang og vurdere om fraværet skal medføre sanktioner.

Lærere er forpligtet til at føre fravær en gang pr. modul. Dette sker i begyndelsen af modulet.

Elevens mødepligt omfatter også pligt til at aflevere de skriftlige opgaver rettidigt - jævnfør klassens afleveringsplan og til at aflevere besvarelser, der i omfang og kvalitet opfylder de faglige krav for faget. Overtrædelse af disse forhold regnes som forsømmelse (skriftligt fravær). Opgaver der afleveres, men afleveres for sent vil blive stående i lectio som afleveret men det skriftlige fravær bliver stående, så det er tydeligt, at der er afleveret for sent. Eleven mister retten til feedback og til en karakter, når opgaver afleveres for sent.

Pligt til aktiv deltagelse gælder også i forbindelse med interne evalueringer, såsom årsprøver. Og også i forbindelse med ekskursioner, idrætsdag og andre former for omlagt undervisning.

Særligt om aktiv deltagelse i idræt. Det påhviler eleven at sørge for at medbringe tøj, sko og andet, der er egnet til at eleven kan deltage aktivt i idrætsundervisningen. Eleven skal således møde omklædt i egnet tøj og egnede sko til idrætsundervisningens begyndelse. Hvis det ikke er tilfældet, vil man få fravær for modulet.


Sanktioner og fraværsprocedure

Gymnasiets studievejledere og ledelse gennemgår og vurderer via gymnasiets studieadministrative system lectio data om den enkelte elevs fysiske og/eller skriftlige fravær.

Første skriftlige advarsel

Eleven modtager via lectio en skriftlig henvendelse og skal møde til samtale med studievejledningen, hvis eleven har for meget fysisk fravær. Hvis eleven har for meget skriftligt fravær møder man frem hos vicerektor. Alt efter årsagerne kan samtalen resultere i 1. skriftlige advarsel. Såfremt eleven ikke er myndig, fremsendes forældremyndigheden en kopi af advarslen i e-Boks.

Skolens ledelse kan forlange, at eleven møder på angivne tidspunkter og får rettet op på de manglende skriftlige afleveringer. Dette kan også finde sted efter kl. 15.00.

Såfremt elevens fysiske og/eller skriftlige fravær øges yderligere tildeles 2. skriftlige advarsel.

Anden skriftlige advarsel

Eleven modtager via lectio en skriftlig henvendelse og skal møde til samtale med skolens ledelse. Denne samtale tager udgangspunkt i vejledning af eleven om fremmøde og aflevering af skriftlige opgaver og kan resultere i 2. skriftlige advarsel.

Såfremt eleven ikke er myndig, fremsendes forældremyndigheden en kopi af advarslen i e-Boks.

Skolens ledelse kan forlange, at eleven møder på angivne tidspunkter og får rettet op på de manglende skriftlige afleveringer. Dette kan også finde sted efter kl. 15.00.

Yderligere sanktioner

Hvis der ikke strammes op efter anden skriftlige advarsel, vil én af følgende sanktioner træde i kraft:

 • Studieinaktiv - ret til SU bortfalder
 • Særlige vilkår
 • Udmeldelse

Studieinaktiv - SU ophører

Hvis der efter tildeling af anden skriftlige advarsel ikke sker markante forbedringer i forhold til fremmøde og aflevering af skriftlige opgaver, så kan eleven blive erklæret for studieinaktiv.

Skolens leder afgør, hvorvidt en elev er studieinaktiv. En elev vurderes studieinaktiv, hvis eleven ikke følge den obligatoriske undervisning, afleverer de skriftlige opgaver og går til prøver og eksaminer efter de regler, der gælder for uddannelsen.

Hvis eleven vurderes studieinaktiv, bortfalder elevens ret til SU. Hvis eleven efterfølgende overholder mødepligt og afleveringspligt og efter ledelsens vurdering kan indhente det forsømte, har eleven igen ret til SU.

Hvis eleven ikke er myndig, sendes en kopi af brevet til forældremyndigheden i e-Boks.

Særlige vilkår

Eleven får status af elev på særlige vilkår. Det betyder, at eleven i det indeværende skoleår skal aflægge eksamen i alle afsluttende fag, og eventuelle årskarakterer bortfalder.

Udmeldelse

Eleven bortvises fra undervisningen og er således ikke længere elev på skolen.

Skolen vil kun anvende ovenstående sanktioner efter at eleven og/eller forældremyndigheden har haft mulighed for at udtale sig.

Den enkelte elev kan via Lectio til hver en tid se en opgørelse over sit fravær/manglende opgaver.


Regler for almindelig orden og samvær omfatter

Respekt og omsorg

Alle skal udvise respekt og omsorg for hinanden - i såvel opførsel som tale. Reglen gælder også uden for skolen og uden for skoletiden, hvis det af ledelsen vurderes at kunne påvirke klassens eller medstuderendes trivsel. Reglen omfatter således også omgangen med hinanden på sociale medier i og uden for skoletiden.

Skolens faciliteter & udstyr

Lokaler og andre faciliteter skal efterlades i opryddet stand. Affald skal anbringes i affaldsspandene.

Spisning foregår som hovedregel i kantinen. Man er selv ansvarlig for oprydning og stoleopsætning ved bordet, hvor man har plads. Hvis der sker skade på bygningen eller på inventaret, er det vigtigt, at man straks meddeler det til skolens kontor eller til en af pedellerne.

Elever er erstatningspligtige ved mishandling af skolens udstyr og ansvarlige for lånte bøger og udstyr.

Værdigenstande bør ikke efterlades uden opsyn. Skolen påtager sig ikke noget ansvar for bortkomne, herunder stjålne genstande.

Sociale medier

Elektroniske platforme, f.eks. Lectio, Facebook, Instagram, TikTok m.m. giver gode muligheder for kommunikation mellem grupper af elever og mellem enkeltelever. Skolen forventer dog, at man holder en sober tone i beskederne i og uden for skoletiden, og enhver tendens til mobning vil medføre sanktioner - altid med skolens ledelse og i yderste konsekvens kan mobning medføre bortvisning i en kortere periode eller permanent bortvisning.

Af hensyn til arbejdsroen anvendes smartphones, IPads og computere kun til faglige aktiviteter i undervisningstiden.

Rusmidler

 • Rygning, herunder anvendelse af snus, e-cigaretter og andre tobaksprodukter, er ikke tilladt i skoletiden.
 • Øl, vin og andre alkoholiske drikke må kun drikkes på skolen ved caféer og fester og andre særlige arrangementer, hvor rektor har givet tilladelse.
 • Besiddelse af og anvendelse af rusmidler i øvrigt er ikke tilladt, og det er ej heller tilladt at møde frem på skolen i påvirket tilstand. Overtrædelse af dette vil medføre sanktioner fra skolen.
 • Salg af euforiserende stoffer er kriminelt, og det vil medføre permanent bortvisning fra Varde Gymnasium.
 • Hasardspil er ikke tilladt.

Sanktioner

Der gøres opmærksom på, at hele ovenstående afsnit også gælder undervisningsaktiviteter uden for skolen f.eks. i forbindelse med studieture og tema- og praktikdage. Ligeledes vil sociale aktiviteter uden for skolen og uden for skoletiden kunne være omfattet, hvis de af skolens ledelse vurderes at kunne påvirke klassens trivsel.

Overtrædelser kan vurderes som så alvorlige, at der kan blive tale om sanktioner. Disse kan inkludere:

 • Midlertidig bortvisning i op til 10 dage
 • Ændrede eksamensvilkår
 • Udmeldelse


Oprykning til næste klassetrin

En elev med mindst 2,0 i et uvægtet gennemsnit af de opnåede standpunkts-, årsprøve- og eksamenskarakterer i skoleåret har krav på at blive oprykket til næste klassetrin. Et karaktergennemsnit på under 2,0 kan medføre, at eleven bliver nægtet oprykning til næste klassetrin. Denne beslutning træffes af skolens ledelse under inddragelse af lærerforsamlingens kommentarer. Eleven vil få mulighed for at udtale sig, inden en sådan afgørelse træffes endeligt.


Snyd

Hel eller delvis afskrift af opgaver uden kildeangivelse takseres som snyd, og snyd vurderes altid som så alvorligt, at der vil blive tale om sanktioner fra skolens side - både i forbindelse med det daglige skriftlige arbejde og i forbindelse med interne evalueringer, herunder årsprøver.

Hvis der i forbindelse med eksamen er formodning om eller bevis for snyd, bortvises eleven fra prøven.

Ny prøve kan først aflægges i næste ordinære eksamenstermin.

Det vurderes som snyd hvis:

 • man skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp, eller det vurderes, at man har forsøgt på det.
 • at man benytter ikke-tilladte hjælpemidler

Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om snyd, indberettes det til skolens rektor. Bliver formodningen bekræftet, bortvises eksaminanden fra den pågældende prøve, og eventuelle karakterer bortfalder.


Procedure for advarsler grundet snyd med skriftlige opgaver

Skolen accepterer ikke snyd med skriftlige opgaver i form af simpel afskrift (elektronisk kopiering), ikke markerede citater eller referat af unavngivne kilder samt brug af chatbot og oversættelsesprogrammer i fremmedsprogene. Denne regel gælder hele opgaver såvel som dele af opgaver.

Overtrædelse af denne regel medfører sanktioner.

 1. Første gang man bliver grebet i snyd, får man en pædagogisk tilrettevisning fra læreren i det pågældende fag og krav om aflevering af egen opgave. Den nærmeste leder informeres om dette af læreren.
 2. Anden gang man bliver grebet i snyd, udsteder skolen en skriftlig advarsel grundet snyd.
 3. Tredje gang det sker, kan det medføre midlertidig bortvisning fra skolen og tab af retten til at aflægge eksamen i det pågældende skoleår. Rektor afgør sanktionsformen.
 4. Ved snyd ud over de tre ovennævnte gange vil det medføre permanent bortvisning fra uddannelsen.

Bemærk at advarsler for snyd ikke forældes, hvilket vil sige, at de ikke kun gælder i det pågældende år. Advarsler for snyd følger med oprykningen i klassetrin.


Meddelelse fra eleven til skolen om sygdom

Det er i elevens egen interesse, at skolen er orienteret om, hvis der er tungtvejende årsager til et fravær. Hvis fraværet på et senere tidspunkt bliver for stort, vil der kunne blive taget individuelle hensyn til årsagerne. Det er derfor fornuftigt at holde skolen orienteret om fravær.

Ved i lectio at notere årsagen til fraværet

Personlig eller telefonisk kontakt til skolen ved længerevarende sygdom.

Hvis elevens fravær kommer op på tre ugers samlet varighed, kan rektor kræve en lægeerklæring. Dette gælder også ved mere end tre ugers sammenhængende fravær i idræt.

Ved sygdom under eksamen, ved større skriftlige opgaver og årsprøver kræver skolen normalt en lægeerklæring. Skolen kan også i andre tilfælde kræve en lægeerklæring. Udgifter i forbindelse med lægeerklæring afholdes af eleven.


Fritagelse for undervisning i idræt

Der er mødepligt til idræt som i alle andre fag.

Er en elev før starten på det gymnasiale forløb erklæret ude af stand til at deltage i den praktiske del af faget, skal vedkommende have et andet fag på C-niveau.

Fritagelse fra undervisningen i idræt skal godkendes af skolens vicerektor eller rektor.

Fritagelse fra idrætsundervisningen med en varighed på over to uger kræver rektors godkendelse og en eventuel lægeerklæring.

Elever med varige funktionsnedsættelser kan af rektor fritages for dele af den praktiske undervisning. Rektors vurdering af omfanget af fritagelse sker normalt på baggrund af et brev fra elevens praktiserende læge eller en lægeerklæring. Af lægeerklæringen skal det derfor fremgå, hvilke typer aktivitet eleven skal fritages fra og i hvor lang tid. Eleven indgår herefter en bindende aftale med idrætslæreren om aktivitetsniveauet i den praktiske del af idrætsundervisningen.

Hvis en elev i løbet af gymnasietiden kun i meget begrænset omfang er i stand til at deltage i den praktiske del af undervisningen, så skal det snarest muligt vurderes, hvorvidt eleven skal eleven have et erstatningsfag på C-niveau.

Læreren afgiver altid en standpunktskarakter i idræt, selvom deltagelsen fra elevens side kan have været mangelfuld i forhold til de faglige mål, hvilket karakteren så må afspejle.

Sygetransport

Hvis en elev har været syg, er blevet opereret eller har pådraget sig anden skade, og derfor ikke er i stand til at transportere sig med offentlige transportmidler, er der mulighed for at ansøge om sygetransport. Henvendelse sker på kontoret, hvor blanketten ”ansøgning om sygetransport” udleveres.