Fordelingskriterier_

Fordelingskriterier

Fordelingsudvalget skal fastsætte fordelingskriterierne, jvf. Optagelsesbekendtgørelsen af 25. juni 2009, §28 (se uddrag nedenfor).

Fordelingskriterierne tager udgangspunkt i Optagelsesbekendtgørelsen, §29-30. Disse suppleres med Fordelingsudvalgets egne kriterier, der dog aldring kan have forrang frem for de i Optagelses- bekendtgørelsens nævnte. Alle fordelingskriterierne skal offentliggøres, f.eks. på skolernes hjem- mesider.

Grundlæggende gælder det, at alle ansøgere til en institution (1. skoleønske), hvor ansøgertallet ikke overstiger optagelseskapaciteten på denne institution, skal optages her.
Ansøgere til en institution, hvor ikke alle - af kapacitetsgrunde - kan optages, er i spil for Forde- lingsudvalget. Det er Fordelingsudvalget, som bestemmer hvem, der skal fordeles og hvorhen. Be- mærk todelingen ”hvem” og ”hvorhen”.

Fordelingskriterier i henhold til Optagelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 694 af 25. juni 2009
A. 1. prioritet skal tilgodeses
Hvis en kvalificeret ansøger som 1. prioritet har angivet en institution, hvor antallet af ansøgere ikke overstiger optagelseskapaciteten, skal ansøgeren optages på denne institution.

B. 2. prioritet skal tilgodeses
De ansøgere, der flyttes, skal flyttes til deres 2. prioritet.
Hvor denne ikke er udfyldt. Gås videre med næste kriterium.

C. 3. prioritet skal tilgodeses

De ansøgere, der flyttes, og som ikke kan få tilgodeset deres 2. prioritet, skal flyttes til deres 3. pri- oritet.
Hvor denne ikke er udfyldt, gås videre med næste kriterium.

D. Der skal tages hensyn til den ønskede studieretning, hvis det ikke indebærer for høj trans- porttid
Manglende angivelse af 2. eller 3. prioritet betyder, at ansøgeren kan flyttes til en skole, der har ledig kapacitet, som ligger inden for en rimelig afstand, og som har den ønskede studieretning.

E. Studieretning inden for hovedkategori skal tilgodeses, hvis det ikke indebærer for høj transporttid
Manglende angivelse af 2. eller 3. prioritet betyder, at ansøgeren kan flyttes til en skole, der har ledig kapacitet, som ligger inden for en rimelig afstand.

Supplerende fordelingskriterier
1. Fordelingen af ansøgere fra den institution, der har flere ansøgere til en uddannelse, end institutionen har kapacitet til at optage, skal tage højde for såvel den modtagende som den afgivende institutionens udbudsprofil.
Det betyder, at fordelingen i videst muligt omfang både skal tage hensyn til den enkelte skoles ud- bud og hensyn til den enkelte institutions mulighed for at realisere dem. Hensynet gælder både den institution ansøgeren fordeles fra, som den institution ansøgeren fordeles til.

Dette supplerende kriterium tager udgangspunkt i Optagelsesbekendtgørelsens §30, stk. 4.

2. En by betragtes som ét optagelsesområde. Dog flytter Fordelingsudvalget ikke ansøgere, der bor tæt på det gymnasium, de har som deres første ønske.

Uddrag fra Optagelsesbekendtgørelsen nr. 694 af 25. juni 2009, §27-33:
§ 27. En institution, der udbyder den treårige stx-uddannelse eller den toårige hf-uddannelse, skal være med i ét for- delingsudvalg. Fordelingsudvalget kan bestemme, at lederne af hhx- og htx-institutioner inden for fordelingsudvalgets geografiske område kan være med i udvalget.

Stk. 2. Et fordelingsudvalg skal være med i ét forpligtende samarbejde.

§ 28. Fordelingsudvalget træffer alle afgørelser om fordeling af de optagne ansøgere til den treårige stx-uddannelse og den toårige hf-uddannelse i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Det påhviler fordelingsudvalget at fastsætte kriterier for, hvilke ansøgere der skal fordeles til en anden institu- tion end deres 1. prioritet, og hvilke ansøgere der kan få opfyldt deres 1. prioritet. Kriterierne i § 30 har forrang for fordelingsudvalgets kriterier, og fordelingsudvalget kan ikke fastsætte kriterier, der fraviger kriterierne i § 30.

Stk. 3. Fordelingsudvalget skal drøfte de kriterier, som udvalget fastsætter efter stk. 2, med det forpligtende samar- bejde, som fordelingsudvalget indgår i.

§ 29. En ansøger, som efter institutionens leders afgørelse kan optages i den ønskede treårige uddannelse til stx, her- under pre-IB, hhx eller htx eller i det toårige hf, optages på den institution, som ansøgeren har angivet i sin 1. prioritet, hvis der er plads (kapacitet).

Stk. 2. Hvis der er flere optagelsesberettigede ansøgere med 1. prioritet til en uddannelse på en institution, end insti- tutionen har kapacitet til at optage, skal institutionens leder sende samtlige ansøgninger fra optagelsesberettigede ansø- gere til den treårige stx-uddannelse og den toårige hf-uddannelse til fordelingsudvalget. afgør fordelingsudvalget, hvilke ansøgere der af kapacitetsmæssige grunde skal henvises til en anden institution, jf. § 30.

Stk. 3. Fordelingsudvalget videresender straks en ansøgning, hvis den af kapacitetsmæssige grunde ikke kan imøde- kommes, og hvis ansøgerens efterfølgende prioriterede uddannelsesønske ligger uden for fordelingsudvalgets funkti- onsområde. Ansøgningen videresendes til den institution, der er omfattet af ansøgerens næstfølgende prioriterede ud- dannelsesønske.

Stk. 4. Institutioner, der udbyder hhx eller htx, og som ikke er med i et fordelingsudvalg, træffer indbyrdes aftale om fordeling af overskydende ansøgere, der opfylder optagelsesbetingelserne.

§ 30. Hvis flere ansøgere, der opfylder optagelsesbetingelserne, har samme uddannelse og institution som 1. prioritet, og institutionen ikke har plads til dem alle, skal fordelingsudvalget fordele de overskydende ansøgere sådan, at deres efterfølgende ønsker imødekommes bedst muligt. Det indebærer, at ansøgernes ønsker skal imødekommes i prioriteret rækkefølge, således at fx 2. prioritet imødekommes før 3. prioritet.

Stk. 2. Er der ikke plads på nogen af de ansøgte institutioner, henviser fordelingsudvalget ansøgeren til en institution, hvis studieretningsudbud omfatter ansøgerens forhåndstilkendegivelser om ønskede studieretninger. Ansøgerens ønsker skal imødekommes bedst muligt, dvs. i prioriteret rækkefølge. Fordelingsudvalget skal tillige tage hensyn til transport- tiden mellem ansøgerens bopæl og institutionerne.

Stk. 3. Er det ikke muligt at henvise ansøgeren til en institution efter stk. 2 inden for en rimelig geografisk afstand, henviser fordelingsudvalget ansøgeren til en institution, som udbyder studieretninger inden for de hovedkategorier, som ansøgerens forhåndstilkendegivelser vedrørende ønsker om studieretninger ligger indenfor. Ansøgerens ønsker skal imødekommes bedst muligt, dvs. i prioriteret rækkefølge. Fordelingsudvalget skal tillige tage hensyn til transporttiden mellem ansøgernes bopæl og institutionerne.

Stk. 4. Fordelingsudvalget kan inden for de i stk. 1-3 fastlagte rammer tillige tage hensyn til den enkelte institutions særlige profil.

§ 31. Regionsråd, de forpligtende samarbejder og de private institutioner, der udbyder den treårige uddannelse til stx og det toårige hf, og som geografisk grænser op til hinanden, skal samarbejde om fordelingen af ansøgere.

§ 32. Kan en ansøger, der efter institutionens leders vurdering kan optages på et studenterkursus, ikke optages på kurset af kapacitetsmæssige årsager, sender kurset ansøgerens skema videre til et andet studenterkursus efter at have truffet aftale med dettes leder om, at ansøgeren kan optages på dette kursus.

§ 33. Kan en ansøger, der efter institutionens leders vurdering kan optages på et gymnasialt enkeltfag, af kapacitets- mæssige grunde eller fordi det ønskede fag ikke oprettes eller ikke oprettes på det ønskede niveau på den ønskede insti- tution, ikke optages på den ønskede undervisning på den pågældende institution inden for en rimelig tid og en rimelig geografisk afstand, vejleder institutionen ansøgeren om andre muligheder for optagelse på enkeltfag.