Fastholdelsespolitik_

Fastholdelsespolitik på Varde Gymnasium

Varde Gymnasiums fastholdelsespolitik har det overordnede udgangspunkt:
At de studerendes muligheder for at gennemføre uddannelsen med et pænt resultat forbedres jo mere de deltager i undervisningsaktiviteterne

At de studerende er bevidste om, at der er en direkte sammenhæng mellem deres tilstedeværelse og deltagelse i undervisningen og de opnåede resultater

Målet med indsatsen mod fravær og frafald er at skabe en skolekultur, hvor læring er i centrum, og hvor de studerende deltager aktivt i læringsaktiviteterne.

Fastholdelsespolitikken har to dimensioner:
En række støttefunktioner og tilbud, som har til formål at hjælpe den enkelte til at opfylde de på uddannelsen stillede krav

En sanktionspolitik med klare konsekvenser, når den studerende ikke deltager i undervisningen på den krævede måde

Der er en tæt sammenhæng mellem de to dimensioner. Klare og konsekvente sanktioner i forhold til studerende, der ikke lever op til kravene, er en forudsætning for, at de studerende tager imod tilbuddene om hjælp og støtte. Sanktioner uden forudgående hjælp og støtte vil kunne medføre, at nogle gymnasieegnede falder fra.

Særlige tiltag vil være:

 • Massiv studievejlederindsats i det daglige
 • Tæt kontakt mellem studievejlederne og ledelsen (rektor) i forbindelse med fravær og
 • fraværsregistrering
 • Tæt samarbejde mellem studievejlederne og udefrakommende ekspertise i forbindelse
 • med særlige problemer af psykisk eller social karakter
 • Særlig indmeldeordning fra teamlærerne til rektor i forbindelse med manglende
 • aflevering af skriftlige arbejder
 • Lektiecaféer
 • Mentorordning
 • Særlig task force i rektorregi for enkeltstuderende med ekstraordinært store
 • problemer
 • Anti-mobbe-aktiviteter
 • Omlagt skriftligt arbejde med mødepligt
 • Løbende undervisningsevaluering og evaluering af den enkelte studerendes indsats

Vedr. fraværsregistrering:
Faglærerne registrerer fravær i begyndelsen af hvert undervisningsmodul. Fravær er fravær – ferier afholdes i ferierne. Ved særligt skolerelaterede aktiviteter kan administrationen slette

et fravær. Normalt skal man i den forbindelse udfylde en blanket (Godskrivning af fravær – skolerelaterede aktiviteter), der kan hentes på kontoret. Ved sygdom bliver der registreret fravær, og det kan være nødvendigt at indhente lægeligt udsagn eller en egentlig lægeerklæring (betales ifølge reglerne af den studerende) – det gælder også i forbindelse med begrænset deltagelse i idrætsundervisningen.