Virksomhedsgrundlag på Varde Gymnasium_

Virksomhedsgrundlag på Varde Gymnasium

Generelt om virksomhedsgrundlaget

Virksomhedsgrundlaget beskriver den overordnede målsætning, visioner, strategier og værdier, som danner udgangspunkt for de konkrete indsatsområder på skolen.

Virksomhedsgrundlaget giver en fælles referenceramme for arbejdet med hele tiden at videreudvikle Varde Gymnasium og HF.

Virksomhedsgrundlaget udgør et fælles fundament, ligesom det bidrager til fælles standard og fælles kvalitet.

Virksomhedsgrundlaget bidrager til at skabe helhed i analyser og dokumentation af indsatser og resultater.

Den overordnede målsætning

Relaterer direkte til den kerneydelse, som skolen yder vores elever

Tydeliggør og pointerer institutionens særlige eksistensberettigelse

Beskriver, hvordan kerneydelsen udvikles

Viser, hvad der stræbes hen imod i forhold til at opfylde elevernes og samfundets særlige behov

Strategien

Beskriver den langsigtede indsats, der gøres for at realisere skolens vision under hensyntagen til de ydre vilkår, som kan forventes at gælde i de kommende år.

Værdier

Markerer Varde Gymnasiums særlige profil

Den overordnede målsætning

Aktiviteten på Varde Gymnasium og HF er målrettet unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Gennem den faglige og pædagogiske progression skal vores elever udvikle indsigt og studiekompetence, idet de opnår fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.

Vores elever skal være kendetegnede ved en høj grad af personlig myndighed, ligesom de skal kunne forholde sig reflekterende, kreativt og ansvarligt til deres omverden. Skolen ønsker således at bidrage til elevernes personlige udvikling og dannelse, så de er bevidste om, at de er et led i en større helhed, som de nyder godt af, og som de har indflydelse på og medansvar for. Ved helhed forstås ikke blot den enkelte klasse/hold eller skolen, idet der også lægges vægt på, at vores forstår, at perspektivet rækker ud i samfundet, ikke blot nationalt, men også internationalt. Skolen prioriterer den globale orientering højt.

Varde Gymnasium er en aktør med et vestjysk ansigt på den regionale og globale scene. Varde Gymnasium udgør en væsentlig del af Campus Varde.

Visionen

Visionen er, at Varde Gymnasium er en levende organisme, hvor fællesskab og mangfoldighed udgør væsentlige styrker.

Visionen er, at vi på Varde Gymnasium fremmer evnen til at mødes i dialog, udveksle erfaringer og lære af hinanden.

Visionen er, at vi på samme tid sikrer et højt fagligt niveau og tilfredse elever (brugeroplevet kvalitet).

Visionen er, at vores elever udvikler interesse for og lyst til at lære.

Visionen er, at undervisningen og læringen indeholder såvel bredde som dybde.

Visionen er, at vores elever opnår indsigt i de enkelte fags identitet og forståelse for sammenhænge.

Visionen er, at vores elever bliver i stand til at arbejde målbevidst og med forståelse for forskellige fags metode.

Visionen er, at vores elever oplever, at kreative og musiske aspekter indgår som væsentlige elementer i undervisningshelheden.

Visionen er, at vores elever opnår indsigt i læreprocessen, så de efterfølgende har gode forudsætninger for at videreuddanne sig.

Visionen er, at skolen fremstår som et vækstcenter i videnssamfundet med studerende, der forstår at benytte og drage fordel af den moderne informationsteknologi.

Visionen er, at skolen er velholdt og velfungerende med trivsel for alle brugere.

Visionen er, at Varde Gymnasium bidrager til at profilere Vestjylland.

Visionen er, at Varde Gymnasium fremstår som en del af et regionalt og internationalt netværk af samarbejdspartnere.

Visionen er, at Varde Gymnasium fastholder sit naturlige opland og her indgår i et åbent samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet, så skolen markant fremstår som en del af områdets uddannelsesmæssige og kulturelle identitet.

Strategi

Fokus vil ligge på følgende strategipunkter:

1. Strategisk ledelse

2. Organisationsform i forbindelse med ledelse og administration

3. Organisationsform i forbindelse med undervisning og læring

4. Organisationsform i forbindelse med skoleudvikling

5. Kvalitetsudvikling, resultatvurdering, kvalitetssikring

1. Strategisk ledelse
Varde Gymnasium står over for en ledelsesmæssig udfordring, hvor der i høj grad er brug for strategisk ledelse med henblik på at opstille langsigtede mål og foretage prioriterede indsatser, så vi i forbindelse med den daglige drift og skolens hverdag sikrer en tilpasning til omverdenens ændrede krav. Strategisk ledelse vil således ofte handle om at etablere de nødvendige og tilstrækkelige rammer for en ønsket udvikling. Den strategiske ledelse vil blandt andet have følgende ansvars- og opgavefelter:

Pædagogisk ledelse, ledelse af pædagogiske processer

Personaleledelse i forhold til alle medarbejdere; herunder kompetenceudvikling, personale-

politik og medarbejderudviklingssamtaler

Økonomisk og administrativ ledelse

Eksterne ledelsesopgaver rettet mod skolens omgivelser og eksterne samarbejdspartnere

Hovedaktører i forbindelse med strategisk ledelse er skolebestyrelsen og den lokale ledelse på skolen.

2. Organisationsform i forbindelse med ledelse og administration
Ledelsen er organiseret som en teamledelse med rektor, vicerektor og uddannelsesledere med beslutningskompetence. Hertil er knyttet en række administrative medarbejdere med nærmere beskrevne funktioner (se organisationsdiagram).

Ledelsen skal sikre, at der sker en målrettet ressourceanvendelse ved tilrettelæggelse af arbejdstid og arbejdsopgaver. Det betyder blandt andet, at opgaver vedrørende budget, regnskab, økonomistyring, personaleadministration og elevadministration løses på en hensigtsmæssig og effektiv måde.

3. Organisationsform i forbindelse med undervisning og læring
Et markant karakteristika ved det moderne gymnasium er kombinationen af det fagspecifikke og evnen til at tænke i helheder. Det fordrer et tæt lærersamarbejde. For at udvikle lærersamarbejdet og genere en lang række udviklingsprojekter benytter VG sig blandt andet af fixtid.

4. Organisationsform i forbindelse med skoleudvikling
Til at sikre en konkretisering af den overordnede målsætning, en vitalisering af visionen og en stadig fornyelse i dagligdagen er der nedsat en række organer og udvalg: Elevråd, Pædagogisk Råd (PR), Fællesudvalg, Samarbejdsudvalg og Kantineudvalg. Desuden kan der løbende dannes særlige ad hoc-arbejdsgrupper.

5. Kvalitetsudvikling, resultatvurdering, kvalitetssikring
Kvalitetsudvikling, resultatvurdering (evaluering) og kvalitetssikring hænger uløseligt sammen i en dynamisk proces.

Resultatvurdering og kvalitetssikring handler ud ad til om synlighed og information til brugerne og det omgivende samfund. Resultatvurdering og kvalitetssikring fungerer in ad til som styringsredskaber, der kan bruges aktivt i forhold til skolens mål og visioner.

Varde Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering indeholder en procedure for selvevalueringer og løbende kvalitetssikring.

Værdier
Ethvert virksomhedsgrundlag og enhver virksomhedskultur er baseret på nogle grundlæggende værdier. På Varde Gymnasium er den specifikke faglighed og det udbredte fag-samarbejde en væsentlig kulturbærende faktor, ligesom dagligdagen skal være præget af nærvær, nærhed og trivsel i hele VG-organismen.

Af grundlæggende værdier, som skolen prioriterer højt, skal nævnes: Handlekraft, engagement, ansvar, mangfoldighed, dialog og respekt.

At være ægte VG’er er at turde, at turde udvikle sig, at turde uddanne sig, at turde de nogle gange lidt skæve vinkler - det hele tilsat masser af humor.