APV 2020, tids- og handleplan_

Overordnet konklusion:

Varde Gymnasium anses af det altovervejende flertal af de ansatte for at være en god eller endog særdeles god arbejdsplads.

Delkonklusioner

Beskrivelse af problem: Ønsker fra faggrupperne - ”pedelliste”.

Beskrivelse af løsningsmuligheder: Ønsker på pedellisten er allerede opfyldt eller opfyldes løbende i løbet af næste skoleår.

Ansvarlig for løsning: BJ / TJ

Tidsplan for løsning: Næste skoleår

Dato og ansvar opfølgning: Agust 2021. BJ TJ

Beskrivelse af problem: Manglende respekt for lærernes deadlines for skriftlig aflevering.

Beskrivelse af løsningsmuligheder: FO og MM fortsætter det gode arbejde med af få eleverne til at aflevere de skriftlige opgaver. Uddannelseskontoret har fokus på puljetimer. Afleveringer lægges ind fra skoleårets start, ligesom i dette skoleår. Der arbejdes videre med Gymnasieskills. Lærerne bestræber sig fortsat på at overholde ”De 10 bud”.

Ansvarlig for løsning: Lærerne, FO/ MM og Udd.kontoret.

Tidsplan for løsning: 2020/21

Dato og ansvar opfølgning: Slutning af skoleåret 2021.

Beskrivelse af problem: Elevernes manglende forståelse for værdien af at træne skriftlighed.

Beskrivelse af løsningsmuligheder: De allerede igangsatte initiativer i både PR og Fællesudvalget fortsætter. Lærerne skal fortsat (over for eleverne) uddybe vigtigheden af deres forståelse for værdien af at træne skriftlighed. Faggrupperne skal betænke dette problem på faggruppemøderne. Bedre læsefærdigheder er også vigtig i forbindelse med den skriftlige dimension.

Ansvarlig for løsning: Faggrupperne

Tidsplan for løsning: Start sep. 2020

Dato og ansvar opfølgning: Maj 2021. Fagbestyrerne

Beskrivelse af problem: Effekten af undervisningen påvirkes af ikke-undervisningsparate elever i 1g.

Beskrivelse af løsningsmuligheder: Lærerne kan/skal i øget grad bruge rektor. Ved problemer i den retning vil 1. prioritet være at kontakte en studievejleder og 2. prioritet rektor - kontakten tages gerne i grundforløbet. Arbejdet med Gymnasie-skills kommer også ind ved dette problem. Der arbejdes allerede i flere sammenhænge med Gymnasieskills, både i fællesudvalget og PR.

Ansvarlig for løsning: Alle

Tidsplan for løsning: 2020 og frem.

Dato og ansvar opfølgning: Slutningen af skoleåret 2021 - Evaluering på PR. Udd.kontoret følger op i maj 2021.

Beskrivelse af problem: Effekten af undervisningen bliver påvirket af elever, som har særlige udfordringer.

Beskrivelse af løsningsmuligheder: Et kommende tema i PR-regi, så lærerne kan få mere viden og også konkrete værktøjer/gode råd til at undervise klasser med elever med særlige udfordringer.
Temaet tages også op i Campus-regi til næste Campusarrangement i det kommende skoleår.

Tidsplan for løsning: 2020/21 PR

Dato og ansvar opfølgning: Slutning af skoleåret 2021 i PR

Beskrivelse af problem: Ikke tilstrækkelig stor indflydelse på overordnede beslutninger i ledelsen.

Beskrivelse af løsningsmuligheder: Der opfordres til at lærerne tydeliggør hvad de ønsker indflydelse på, og samtidig melder sig til arbejdet i diverse udvalg. De udvalg der allerede eksisterer, skal være mere åbne og kommunikerende. Eventuel oprettelse af nye relevante udvalg.

Ansvarlig for løsning: Lærerne

Tidsplan for løsning: Fortløbende

Dato og ansvar opfølgning: Forår 2021. I SU.

Beskrivelse af problem: Opgaveporteføljen giver ikke tilstrækkelig klarhed over hvilke opgaver der forventes udført.

Beskrivelse af løsningsmuligheder: Der gives allerede nu besked hvis der kommer nye opgaver i porteføljen. LE og MH vil fortsat bestræbe sig på der gives besked ved ændringer i porteføljen. Der lægges ligesom tidligere en ny portefølje med ændringerne i dueslaget. LE sender besked ud til lectio vedrørende ønsker til time-fagfordelingen (som hun har gjort i år ).

Ansvarlig for løsning: LE / MH 2020/21

Dato og ansvar opfølgning: Maj 2021. I SU

Beskrivelse af problem: Kommunikationen til hinanden ønskes forbedret på VG.

Beskrivelse af løsningsmuligheder: Vi skal være mere opmærksom på at forbedre kommunikationen til hinanden. Temaet drøftes på PR, så det tydeliggøres hvor der kan/skal sættes ind.

Ansvarlig for løsning: PR 2020/21

Dato og ansvar opfølgning: 2021. PR

Beskrivelse af problem: Campussamarbejdet ønskes styrket.

Beskrivelse af løsningsmuligheder: Det er vigtigt at vi fortsat øger bevidstheden om campussamarbejdet hos alle medarbejdere. Det skal drøftes i PR, hvor lærerne kan arbejde videre med, hvordan idéer tidligere udviklet i campus-regi konkret kunne gennemføres.

Ansvarlig for løsning: 2020/21 PR

Dato og ansvar opfølgning: Efterår 2021. PR