Oversigt

Prøver og eksamener _

Prøver og eksamen

HF
Elever i HF går til eksamen i alle afsluttende fag. I praksis betyder det, at man allerede efter 1. semester skal til eksamen i sit kreative fag, dvs. mediefag, musik eller idræt. Efter 2. semester skal man til eksamen i matematik C i det omfang faget ikke opgraderes til B-niveau, samt to eksaminer i naturvidenskabelig faggruppe: en fællesfaglig og en enkeltfaglig. I 2.hf skal man efter 3. semester til til to eksaminer i kultur- og samfundsfagsgruppen: en flerfaglig og en enkeltfaglig. Endelig skriver man i løbet af 4. semester en større skriftlig opgave (SSO), og som afslutning på uddannelsen er der eksamen i dansk, engelsk, fagpakkefag og valgfag.

STX
Eleven deltager hvert studieår i en række årsprøver og eksaminer, hvoraf eksaminer udtrækkes centralt, mens skolen selv tilrettelægger årsprøver og interne prøver.

Eleven aflægger i løbet af de to første år to eksaminer og en række mundtlige og skriftlige årsprøver samt to interne prøver i naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse. I 3.g skrives studieretningsprojekt (SRP), og der aflægges herudover 6 eksaminer, som sammen med de aflagte prøver i 1. og 2.g sikrer mindst 3 skriftlige og 3 mundtlige eksaminer. Den ene af disse eksaminer er et mundtligt forsvar af SRP'en.

Elever med ekstra A-fag aflægger et tilsvarende antal ekstra eksaminer.
Betingelser for at deltage i prøverne fremgår af Studie- og ordensreglerne for Varde Gymnasium.

Udeblivelse
Udeblivelse fra eksamen resulterer i en ny eksamen i næste eksamensperiode.

For sent fremmøde
For sent fremmøde kan i praksis betyde udeblivelse. Ved skriftlige prøver henvender man sig straks til skolens rektor, som vurderer, om det giver mening at starte prøven. Ved mundtlige prøver kan der være mulighed for senere prøve, men det er ikke en ret og i nogle tilfælde er det heller ikke praktisk muligt.

Sygdom
Ved sygdom, kontaktes skolen før start på eksamen, hvorefter man elektronisk modtager en skabelon til den lægeerklæring, som skal indhentes hos egen læge og afleveres på skolen. Herved får man ret til at gå til sygeeksamen, som kan finde sted i samme eksamensperiode eller i sygeeksamensperioden i august.

Den konkrete eksamensplan
Eksamensplanen for hver elev/kursist, fremgår af Lectio fra og med den officielle offentliggørelsesdato. Datoen fremgår af månedskalenderen i Lectio (kræver login til Lectio)

Studieplaner
I studieplanerne kan man læse om, hvordan de enkelte studieretninger er skruet sammen med hensyn til det enkelte fags elevtid, og hvordan arbejdet med elev- og studiekompetencer er planlagt.

Studieretninger
Undervisningen for STX-elever på Varde Gymnasium er organiseret i studieretninger, hvor eleverne vælger en studieretning med en bestemt kombination af fag.
På Varde Gymnasium udbydes 10 forskellige studieretninger.

Læreplaner
Undervisningsministeriet udgiver læreplaner til hvert fag og niveau, hvor du bl.a. kan læse, hvordan der undervises i faget og de faglige mål.
Læs læreplanerne for hvert enkelt fag