Oversigt

Eksaminer og øvrige prøver _

Eksaminer og øvrige prøver


HF

Elever i HF går til eksamen i alle afsluttende fag og skal der ud over op i et antal interne prøver og årsprøver.

Eksaminer og interne prøver

Efter 1. semester skal til eksamen i sit kreative fag, dvs. mediefag, musik eller idræt.

Efter 2. semester skal man til eksamen i matematik C mundtligt og skriftligt, samt to eksaminer i naturvidenskabelig faggruppe: en fællesfaglig intern eksamen og en enkeltfaglig eksamen med ekstern censur.

I 2.hf skal man efter 3. semester til til to eksaminer i kultur- og samfundsfagsgruppen: en flerfaglig intern eksamen og en enkeltfaglig eksamen med ekstern censur.

Endelig skriver man i løbet af 4. semester en større skriftlig opgave (SSO), og som afslutning på uddannelsen er der mundtlige og/eller skriftlige eksaminer i dansk, engelsk, fagpakkefag og valgfag.

Årsprøver

Alle elever på HF skal til skriftlig årsprøve i fagene dansk og engelsk efter undervisningens afslutning i 1hf.


STX

På STX skal alle elever hvert år til en række eksaminer og/eller årsprøver. Eksaminer udtrækkes centralt, mens skolen selv tilrettelægger årsprøver og interne prøver.

Eksaminer og interne prøver

I løbet af 1. og 2g skal alle elever aflægge to interne prøver i naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse. Der ud over skal alle aflægge tre eksaminer.

I 3.g skrives studieretningsprojekt (SRP), som skal forsvares ved en mundtlig eksamen i sommerterminen. Endelig aflægges der ud over seks eksaminer. Skolen skal sikre, at der i alt er aflagt mindst tre skriftlige og tre mundtlige eksaminer blandt de i alt ti obligatoriske eksaminer.

Elever med ekstra A-fag aflægger et tilsvarende antal ekstra eksaminer.

Årsprøver

I løbet af 1. og 2g skal alle elever have aflagt min. fem årsprøver. Man skal prøves i DHO, studieretningsfag og dansk, og prøverne kan være skriftlige og/eller mundtlige.


Betingelser for at deltage i prøverne fremgår af Studie- og ordensreglerne for Varde Gymnasium.


Sygdom

Ved sygdom i forbindelse med eksamen kontaktes skolen hurtigst muligt på telefon 75 22 16 11. Administrationen åbner kl. 7.30.

Herefter kontaktes egen læge, og der fremskaffes en lægeerklæring. Uden lægeerklæring har man ikke krav på en sygeeksamen.


Elever med særlige behov

For at sikre at alle eksaminander er ligestillet i eksamenssituationen, kan skolen tilbyde særlige prøvevilkår til elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder.

Hvis du vil vide mere, kan du henvende dig til studievejledningen.


Udeblivelse

Hvis du udebliver, har du ikke krav på at få lov til at aflægge prøven.
I tilfælde af at du kommer for sent eller er udeblevet, skal du straks kontakte rektor og angive årsagen. Hvis skolen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt.


Snyd

Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om snyd i en prøvebesvarelse, indberettes det til rektor. Bekræftes formodningen, skal opgaven ikke bedømmes. Derimod træder én af følgende to sanktioner i kraft:

  • tildeling af karakteren -3 eller
  • bortvisning fra prøven, som kan aflægges på et senere tidspunkt i en officiel prøvetermin.

Det er skolen, der vurderer sanktionsformen.

Lokale eksamensregler på Varde Gymnasium

Ud over de centralt fastsatte prøve- og eksamensregler, er der på Varde Gymnasium nogle lokalt fastsatte eksamensregler:

  • Elever skal være på skolens officielle netværk (Vardegymnasium), når der aflægges skriftlige eksaminer/prøver.
  • Mobiltelefoner og smartwatches skal inden prøvens start afleveres til vagterne. Såfremt det under prøven opdages, at du er i besiddelse af en mobiltelefon eller smartwatch, kan du forvente at blive bortvist fra eksamen på grund af snyd.
  • Hvis du under prøven har brug for at rejse dig fra din plads, rækker du hånden i vejret og bliver siddende indtil en vagt markerer, at du kan rejse dig.
  • Under prøver uden hjælpemidler må der ikke lyttes til musik. Ved prøver, hvor hjælpemidler er tilladt, kan man vælge at lytte til musik (offline). Det skal ske under hensyn til de øvrige prøvedeltagere. Musik skal aflyttes fra et medie, der ikke kan forveksles med en mobiltelefon.
  • De sidste 20 minutter af en prøve skal der være ro, og ingen må derfor forlade deres pladser i dette tidsrum.