Oversigt

Valgfag _

Valg af fag på STX-uddannelsen

På STX-uddannelsen skal du først og fremmest vælge en studieretning. Du skal dog også gøre dig nogle overvejelser om, hvilke fremmedsprog du vil vælge. Hertil kommer valg af kunstnerisk fag og øvrige valg af fag i løbet af din tid på Varde Gymnasium.

Ud over valget af studieretning, fremmedsprog og kunstnerisk fag kan du vælge blandt følgende fag

A-niveau
Engelsk, Fysik, Kemi, Matematik, Samfundsfag, Tysk

B-niveau
Billedkunst, Biologi, Dramatik, Fysik, Idræt, Mediefag, Musik, Kemi, Matematik, Naturgeografi, Psykologi, Religion, Samfundsfag

C-niveau
Astronomi, Billedkunst, Biologi, Dramatik, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Fysik, Innovation, Kemi, Latin, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Psykologi, Tysk

Kunstneriske fag

På Varde Gymnasium skal ansøgere til STX vælge ét af nedenstående kunstneriske fag:

Billedkunst
Under udarbejdelse.

Mediefag
Er du vild med film og tv? Drømmer du om at lave din egen fede youtube film? Synes du at Lars von Trier, Ken Loach, Quentin Tarentino, Rasmus Brohave er fede? Så skulle du måske vælge mediefag.
Mediefag beskæftiger sig med levende billeder i form af film og tv. Faget har dels en teoretisk, dels en praktisk del. I den teoretiske del får du indsigt i mange forskellige aspekter af film og tv. Vi ser på film- og tv-historie, diverse genrer og programtyper samt film og tv's virkemidler. Dette giver dig de nødvendige redskaber til at analysere, perspektivere og vurdere både danske og internationale medieproduktioner inden for både fakta og fiktion. Denne teoretiske viden danner fundamentet for den praktiske del af faget. Her arbejder vi med alle produktionens faser - fra ideudvikling over manuskript og storyboard til optagelse og redigering.

Dramatik
Som de andre kunstneriske fag på C-niveau har dramatik også både en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske del læser vi tekster om forskellige teaterhistoriske perioder, som fx kunne være det klassiske græske teater, naturalismen eller performanceteateret. Vi læser om skuespillernes teknikker, fx brug af stemme, mimik, gestik og kroppen i det hele taget. I den praktiske del prøver vi det hele af i øvelser og opsætningen af mindre forestillinger, som vi først for fremmest spiller for hinanden, men som vi også kan finde på at vise for andre på gymnasiet.
Du behøver ikke at være skuespiller eller have planer om at blive det for at deltage i dramatikundervisningen, her er plads til alle, men gennem faget får du øvelse i at stå frem foran andre, hvilket fx kan gavne dig ved en fremlæggelses- eller eksamenssituation.

Musik
Hvis du er interesseret i musik og kan lide at synge og spille sammen med andre, er det en rigtig god ide at vælge musik som dit kunstneriske fag i 1g eller 1hf. Der kræves ingen særlige forudsætninger, hverken praktiske eller teoretiske, men du skal til gengæld være forberedt på, at du skal lære rigtig meget på begge områder i løbet af det ene år, du har faget. Derfor er det vigtigt, at du har lyst til at fordybe dig og bruge tid på faget.
I det praktiske arbejdes der med at lære at bruge krop og stemme, og du introduceres til en række instrumenter, praktisk og teoretisk. Det praktiske arbejde er særligt rettet mod sammenspillet med de andre på holdet. Man får mulighed for at bruge det, man kan, hvad enten det nu er sang eller spil, og der arbejdes med at blive stadig bedre til at varetage den rolle, man har i sammenspillet. På den måde udvikles dine færdigheder, hvad enten de nu er sanglige eller instrumentale.
I det teoretiske arbejdes der med nodelære, musikhistorie og musikalsk analyse. Du introduceres til den klassiske musik og dens historie, og du lærer at arbejde med rockanalyse og soundscape. Det musikteoretiske arbejde er særlig rettet mod at forstå andres musik, men det kan også bruges, når du har lyst til selv at skrive en sang eller lave en andenstemme til en melodi. Selv om du ikke kender til noder i forvejen, vil du opleve, at du i løbet af året faktisk bliver i stand til at bruge noderne, når du analyserer et stykke musik, og det er ganske spændende at kunne læse musikken.
Ved årets afslutning arbejder man med et valgfrit musikprojekt, hvor man i grupper fordyber sig i en af de genrer, der har været arbejdet med i teoriundervisningen. Musikprojektet munder ud i en selvstændigt udarbejdet rapport, som ligger til grund for den afsluttende eksamen. Ved eksamen deltager du desuden sammen med gruppen og klassen i opførelsen af et sammenspilsnummer. Hvad enten du synger i det rytmiske kor eller er en af musikerne i bandet, har du her mulighed for at demonstrere, at du faktisk er blevet bedre til at deltage i sammenspil i løbet af året.
Der gives i musikfaget én samlet karakter, som udtryk for både det praktiske og det teoretiske udbytte af undervisningen.

2. fremmedsprog

For ansøgere til STX skal der også vælges et 2. fremmedsprog ud over engelsk. Her kan du vælge enten at fortsætte med tysk eller at få et af begyndersprogene fransk eller spansk.

Tysk fortsættersprog B-niveau
Tysk på B-niveau er en fortsættelse af tyskfaget i folkeskolen. Kernen i undervisningen er således arbejdet med at videreudvikle elevernes færdigheder i at forstå, tale og skrive tysk. Et andet vigtigt mål for tyskundervisningen er, at eleverne får kendskab til kultur- og samfundsmæssige forhold i de tysksprogede lande, samt at eleverne lærer at se de tysksprogede lande i et bredere internationalt perspektiv. Derfor vil der i undervisningen blive sat fokus på kulturelle forskelle og ligheder mellem de tysksprogede lande, Danmark og andre lande.
Undervisningen tilrettelægges omkring 6-8 emner som for eksempel eventyr, krimigenren, Berlin eller DDR. I arbejdet med det enkelte emne vil eleverne stifte bekendtskab med nyere tyske tekster og film samt lyd og billeder. Der anvendes forskellige arbejdsformer og opgaver, som udbygger elevernes mundtlige tysk. Der vil ligeledes indgå skriftlige opgaver i tilknytning til de studerede emner, som supplerer og styrker elevernes sproglige udtryksevne.
Tysk på B-niveau afsluttes efter 2g med en mundtlig eksamen med 24 timers forberedelse. Dette niveau afsluttes ikke med en skriftlig eksamen. Det er muligt at vælge tysk som valgfag på A- niveau i 3g.

Begyndersprogene

Fransk og spansk er begge begyndersprog, som man har i tre år og afslutter på A-niveau. Det gør det muligt at lære sproget så godt, at man bliver i stand til at kommunikere på det. Man kan læse og forstå almindelige moderne tekster; man forstår hovedindholdet, når det tales, og man kan selv fremlægge et emne og deltage i en samtale på sproget, ligesom man kan formulere sig skriftligt i et enkelt, men sammenhængende sprog.
Et andet vigtigt mål med begyndersprogsundervisningen er, at eleverne skal erhverve sig kendskab til det eller de lande, hvor sproget tales. Det at have kendskab til det samfund, folk kommer fra, og den kultur de tilhører, er jo på mange måder lige så vigtigt som at kunne tale deres sprog.
I alle tre sprog arbejdes der derfor med mange forskellige typer tekster fra og om de pågældende lande, noveller, romanuddrag, artikler, internettekster, film, sangtekster og masser af billeder. I begyndelsen tager undervisningen udgangspunkt i et begyndersystem, der er tilrettelagt for danske gymnasieelever med korte tekster og et stort antal øvelser, der skal slå det elementære ordforråd og de grundlæggende strukturer fast. Senere følger de autentiske franske, italienske eller spanske tekster af forskellig art, stadig med mange øvelser, men efterhånden med større og større mulighed for fri samtale og diskussion, ligesom teksterne gradvist bliver længere og mere komplicerede. I hele forløbet suppleres det mundtlige arbejde med skriftlige øvelser og opgaver, dels for at styrke indlæringen af mundtlig talefærdighed, dels for at indøve den frie skriftlige sprogfærdighed ud fra korte, enkle tekster og billeder.
Undervisningen organiseres typisk i temaer.


Spansk
I spansk kan det være temaer som spansksprogede film, familien, araberne i Spanien, den spanske borgerkrig, indvandrernes vilkår i Spanien og i Amerika, og der er fokus på såvel Spanien som Sydamerika.

Fransk
I fransk arbejdes der med temaer som franske eventyr, franske film, familien, 2. verdenskrig, indvandrernes vilkår, hjemløse unge eller andre ungdomsproblemer samt med fransktalende områder uden for Europa, fx Le Québec i Canada eller Vietnam.Valg af fag på HF-uddannelsen

På HF-uddannelsen skal du ved tilmeldingen vælge et kunstnerisk/praktisk fag. Der ud over skal du inden 2hf vælge en fagpakke samt et valgfag på B-niveau. Nedenfor kan du læse mere om de kunstneriske/praktiske fag samt valgfagene på B-niveau.


Kunstneriske/praktisk fag

På Varde Gymnasium skal ansøgere til HF vælge ét af nedenstående kunstneriske/praktiske fag:

Billedkunst
Under udarbejdelse.

Mediefag
Er du vild med film og tv? Drømmer du om at lave din egen fede youtube film? Synes du at Lars von Trier, Ken Loach, Quentin Tarentino, Rasmus Brohave er fede? Så skulle du måske vælge mediefag.
Mediefag beskæftiger sig med levende billeder i form af film og tv. Faget har dels en teoretisk, dels en praktisk del. I den teoretiske del får du indsigt i mange forskellige aspekter af film og tv. Vi ser på film- og tv-historie, diverse genrer og programtyper samt film og tv's virkemidler. Dette giver dig de nødvendige redskaber til at analysere, perspektivere og vurdere både danske og internationale medieproduktioner inden for både fakta og fiktion. Denne teoretiske viden danner fundamentet for den praktiske del af faget. Her arbejder vi med alle produktionens faser - fra ideudvikling over manuskript og storyboard til optagelse og redigering.

Musik
Hvis du er interesseret i musik og kan lide at synge og spille sammen med andre, er det en rigtig god ide at vælge musik som dit kunstneriske fag i 1g eller 1hf. Der kræves ingen særlige forudsætninger, hverken praktiske eller teoretiske, men du skal til gengæld være forberedt på, at du skal lære rigtig meget på begge områder i løbet af det ene år, du har faget. Derfor er det vigtigt, at du har lyst til at fordybe dig og bruge tid på faget.
I det praktiske arbejdes der med at lære at bruge krop og stemme, og du introduceres til en række instrumenter, praktisk og teoretisk. Det praktiske arbejde er særligt rettet mod sammenspillet med de andre på holdet. Man får mulighed for at bruge det, man kan, hvad enten det nu er sang eller spil, og der arbejdes med at blive stadig bedre til at varetage den rolle, man har i sammenspillet. På den måde udvikles dine færdigheder, hvad enten de nu er sanglige eller instrumentale.
I det teoretiske arbejdes der med nodelære, musikhistorie og musikalsk analyse. Du introduceres til den klassiske musik og dens historie, og du lærer at arbejde med rockanalyse og soundscape. Det musikteoretiske arbejde er særlig rettet mod at forstå andres musik, men det kan også bruges, når du har lyst til selv at skrive en sang eller lave en andenstemme til en melodi. Selv om du ikke kender til noder i forvejen, vil du opleve, at du i løbet af året faktisk bliver i stand til at bruge noderne, når du analyserer et stykke musik, og det er ganske spændende at kunne læse musikken.
Ved årets afslutning arbejder man med et valgfrit musikprojekt, hvor man i grupper fordyber sig i en af de genrer, der har været arbejdet med i teoriundervisningen. Musikprojektet munder ud i en selvstændigt udarbejdet rapport, som ligger til grund for den afsluttende eksamen. Ved eksamen deltager du desuden sammen med gruppen og klassen i opførelsen af et sammenspilsnummer. Hvad enten du synger i det rytmiske kor eller er en af musikerne i bandet, har du her mulighed for at demonstrere, at du faktisk er blevet bedre til at deltage i sammenspil i løbet af året.
Der gives i musikfaget én samlet karakter, som udtryk for både det praktiske og det teoretiske udbytte af undervisningen.

Idræt
Hvis du er interesseret i at bevæge dig og kende til kroppens udfoldelsesmuligheder.


Øvrige valgfag

På Varde Gymnasium kan hf-elever vælge mellem følgende valgfag på B-niveau:


B-niveau
Billedkunst, Biologi, Idræt, Mediefag, Musik, Kemi, Matematik, Psykologi, Religion, Samfundsfag