Fravær i idræt_

Fravær i idræt

Eleven taler med idrætslæreren, med udgangspunkt i at eleven er med i den fysiske del af idrætsfaget, i det omfang det overhovedet kan lade sig gøre. Det betyder at eleven skal være til stede for ikke at blive skrevet fraværende, når det drejer sig om kortere fravær.

Laves der aftale om fritagelse for dette, sørger idrætslæreren for at give besked til Lise Daugaard på kontoret om godskrivning af fravær.

Hvis det drejer sig om længerevarende fritagelse (mere end 2 mdr.), sendes eleven til Lise Daugaard på kontoret som udleverer et dokument, der kræver lægeerklæring/lægefaglig udtalelse.

Eleven aflever dokumentet med angivelse af skønnet længde for fritagelsen og Lise registrerer og sender besked til idrætslæreren om fritagelsen

For kortere fritagelser gives karakterer som normalt. Ved længere fritagelse aftaler Rektor og idrætslærer nærmere.

Hvis en elev, der starter på VG på noget tidspunkt ikke vil kunne deltage i idræt, skal eleven have et erstatningsfag på c-niveau i 3. g. Denne fulde fritagelse fra idræt kræver lægeerklæring.

Hvis en elev i løbet af studietiden kommer til skade i en sådan grad, at deltagelse i idræt ikke længere vil være muligt, kan dette udløse et erstatningsfag på c-niveau i 3. g. Rektor foretager ud fra en lægeerklæring denne vurdering i samråd med eleven.

Elever kan i særlige tilfælde deltage i idræt uden at få en afsluttende karakter i idræt. Der vil således ikke påtegnes en idrætskarakter på eksamensbeviset. Denne fritagelse fra idrætskarakter kræver lægeerklæring og godkendelse af Rektor.

Årsagerne til ikke at kunne få en karakter kan eksempelvis være en knæskade, der betyder at eleven kun i meget begrænset kan deltage i den fysiske del af faget. Eleven kan dog stadig deltage sammen med klassen i den del af idræt, hvor der foregår social aktivitet.

Årsarakteren i 3. g skal gives ud fra træningsprojektet og de 3 færdighedsområder. Hvis en elev ikke har kunnet deltage/været til stede i et af færdighedsområderne, kan eleven indkaldes af idrætslæreren til en kort prøve forud for afgivelse af årskarakteren.