Uddannelsesparathedsvurdering_

Uddannelsesparathedsvurdering for ansøgere der er erklæret ”ikke uddannelsesparate”

Fagligbegrundelse

Er eleven erklæret ikke-uddannelsesparat af faglige årsager, består gymnasiets vurdering af en faglig prøve i engelsk, matematik, dansk og fysik/kemi eller 2. fremmedsprog afhængig af elevens uddannelsesvalg.


Den faglige prøves forløb

Alle prøver er mundtlige

I hvert fag medvirker 1 faglærer

Prøveformen er en samtale om en ukendt tekst/opgave

Prøvetiden per fag er 20 minutter

Til hver prøve gives 20 minutters forberedelsestid

De faglige mål tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 9. skoleår

Med udgangspunkt i prøvelærerens indberetninger og ansøgerens uddannelsesplan beslutter rektor ud fra en helhedsvurdering, om eleven er uddannelsesparat.


Social/personlig begrundelse

Er eleven erklæret ikke-uddannelsesparat af sociale/personlige årsager (f.eks. manglende modenhed) består gymnasiets vurdering af en samtale med rektor og /eller en studievejleder.

Ansøgerens personlige og sociale forudsætninger vurderes i forhold til: selvstændighed og motivation/engagement, evne til at vurdere egne styrker og svagheder samt elevens evne til at indgå i dialog, evne til at lytte, modtage bruge informationer.

Rektors begrundede afgørelse meddeles ansøgeren og UU.